Kraljane

04. april 1999.

Selo Kraljane nalazi se u opštini Đakovica, oko 20 kilometara severno od grada Đakovica i oko 25 km istočno od Dečana. 4. aprila 1999. godine pripadnici srpskih snaga ubili su 78 albanskih civila.

Saznajte više

Dokumenti VJ nesumnjivo ukazuju na prisustvo 125. mtbr u Kraljanu u vreme zločina 4. aprila 1999. godine. Štaviše, podaci iz ovih dokumenata ukazuju na to da su pripadnici 125. mtbr bili na mestu zločina i da su ubijeni civili bili pod njihovom vlašću nesposredno pre ubistva.

Prema naređenjima Prištinskog korpusa i Zajedničke komande za KiM, 5. borbena grupa 125. mtbr angažovana je sa snagama MUP-a u akciji protiv OVK u Kraljanu.

Komanda Prištinskog korpusa je 1. aprila 1999. godine izdala naređenje za „Angažovanje snaga PrK na obezbeđenju, kontroli teritorije i blokadi rejona Jablanica” u kojem se kao zadatak 5. borbene grupe 125. mtbr određuje:

„Izvršiti posedanje šireg rejona: s. Kraljane [...] u gotovosti za aktivna dejstva na pravcu: s Kraljane-Crna Gora-s. Dašinovac.“

Sledećeg dana, 2. aprila 1999. godine, Zajednička komanda za KiM izdala je „Zapovest za razbijanje i uništenje ŠTS [šiptarskih terorističkih snaga] u rejonu Jablanica“, u kojoj je kao zadatak 5. borbene grupe 125. mtbr određen:

„Podržati snage MUP-a u razbijanju i uništenju ŠTS na pravcu: s. Kraljane-s. Jablanica...“

Borbeni izveštaj 125. mtbr i ratni dnevnik 5. borbene grupe 125. mtbr potvrđuju prisustvo 125. mtbr u Kraljanu u vreme zločina. U „Redovnim borbenim izveštajima“komande 125. mtbr od 3. i 4. aprila 1999. godine stoji da se 5. borbena grupa „angažuje po odluci K-danta PrK [Prištinskog korpusa VJ], u rejonu: s. Kraljane, s. Šaban Mahala, s. Calat mahala“.

U Ratnom dnevniku 5. borbene grupe 125. mtbr se za tri naredna dana, sve do 5. aprila 1999. godine navodi da 5. borbena grupa zajedno sa Posebnim jedinicama policije (PJP) sprovodi aktivna dejstva u rejonu Jablanice [selo pored Kraljana].

Prisustvo 125. Mtbr, kao i sadejstvo u akciji sa MUP-om u Kraljanu/Kralan, potvrdio je i komandant 125. mtbr, Dragan Živanović u svom svedočenju pred MKSJ. Dragan Živanović, komandant 125. Mtbr, posvedočio je pred MKSJ u predmetu Šainović i dr. da su njegove snage pružale podršku snagama MUP-a u akciji Jablanica početkom aprila 1999. godine.

Komanda Prištinskog korpusa je 3. aprila 1999. godine uputila naređenje komandi 252. okbr u kojem je određeno da će „komandant 252. okbr [...] dana 4. aprila 1999. godine do 07:00 časova pretpotčiniti 1 tv (3 tenka) i 1 mb (3 BVP sa posadom i ukrcnim delom) komandantu [borbene grupe] 5 / 125. mtbr u rejonu: s. Kraljane.“

U Ratnom dnevniku 5. borbene grupe 125. mtbr je za 2. april 1999. godine zapisano da je 5. borbena grupa zajedno sa 24. odredom Posebnih jedinica policije (PJP) preuzela kontrolu u selu Kraljane i da je tom prilikom „250 ljudi zadržano u pritvoru, a oko 3.000 izbeglica poslato u pravcu sela Kramavik (Rakovina)“.

Zapovest Zajedničke komande za KiM od 2. aprila 1999. godine sadržala je sledeću naredbu: „Prema lojalnom civilnom stanovništvu isticati potrebu pravilnog odnosa...“

Ovakva zapovest predstavlja kršenje Ženevskih konvencija i njihovih dodatnih protokola koji zahtevaju apsolutnu zaštitu civilnog stanovništva i zabranjuju pravljenje razlike između civila po bilo kom osnovu.

Ovakva vrsta naredbe pojavljivala se u više naređenja vezanih za akcije 125. mtbr.

Zapovest Zajedničke komande za KiM od 2. aprila 1999. godine sadrži još jednu spornu naredbu: „Naoružano nešiptarsko stanovništvo angažovati na obezbeđenju vojnih objekata i komunikacija...“

Ovakva zapovest kojom se civili uključuju u oružani sukob i time im se oduzima status zaštićenih lica predstavlja kršenje Ženevskih konvencija i njihovih dodatnih protokola koji zahtevaju apsolutnu zaštitu civilnog stanovništva.

Prilikom svedočenja u predmetu Šainović i dr, tužilac je upitao Dragana Živanovića da li je 125. mtbr učestvovala u naoružavanju i uključivanju lokalnog srpskog stanovništva u akcije VJ i MUP-a, na šta je Živanović odgovorio odrečno i tvrdio da se taj deo Zapovesti odnosi na organe civilne odbrane i civilne zaštite. Međutim, tužilac ga je podsetio da je civilna odbrana uključivala i albansko stanovništvo, pa da se stoga ova Zapovest nije mogla odnositi na civilnu odbranu i civilnu zaštitu.

Ovakva vrsta naredbe pojavljivala se u više naređenja vezanih za akcije 125. mtbr.