Ošljane

22. septembar 1998.

Selo Ošljane nalazi se u opštini Vučitrn, oko 12 km južno od Kosovske Mitrovice i oko 10 km zapadno od grada Vučitrna. Selo se nalazi pored planine ČičavicaU periodu 22-24. septembar 1998. godine, pripadnici srpskih snaga ubili su 10 albanskih civila.

Saznajte više

Dokumenti VJ sa oznakom “Strogo poverljivo” ukazuju na angažovanje 125. motorizovane brigade [mtbr] u operacijama koje su u periodu 22-24. septembra 1998. godine izvedene u oblasti planine Čičavice i konkretno u Ošljanu u vreme izvršenih zločina.

Prema zapovesti Prištinskog korpusa za izvođenje operacije na Čičavici, 4. borbena grupa 125. mtbr angažovana je u Ošljanu u periodu 22-24. septembra 1998. godine, zajedno sa snagama MUP-a. „Zapovest za podršku snaga MUP-a u razbijanju DTS [diverzantsko-terorističkih snaga] u širem rejonu Čičavica“ komande Prištinskog korpusa izdata je 19. septembra 1998. godine.U njoj se se navodi:

125. mtbr angažovati na podršci snaga MUP-a na razbijanju DTS. BG-125-4 [4. borbena grupa 125. mtbr] sa zadatkom: podržati napad 5Od PJP i čPJP K. Mitrovica, razbiti DTS u rejonu sela: s. Okraštica, s. Pantina i s. Štitarica, glavnim snagama razbiti DTS i ovladati sa s. Ošljane, s. Balince, s. Jezero i s. Taradža. Podržati JSO u razbijanju i uništenju DTS na planina Čičavica, sprečavajući mu izvlačenje ka reka Sitnica.“

Prisustvo 4. borbene grupe 125. mtbr u Ošljanu u periodu 22-24. septembra 1998. godine potvrđeno je i kasnijom analizom izvođenih borbenih dejstava 4. borbene grupe 125. mtbr. U „Analizi izvođenih borbenih dejstava“ komande 4. borbene grupe 125. mtbr upućenoj 25. septembra 1998. godinekomandi 125. mtbr, za 23. septembar 1998. godine zapisano je:

„U 8.00 počela je art. priprema napada po s. Ošljane, škola, i po dubini u reonu Šutske mahale dejstvovali sa MB 82 mm. Pomoćne snage borbene grupe 4 sastava 3 voda PJP [...] posela je s. Taradža i TT 746 i na istom organizovala VP odakle je kontrolisana Čičavica, Suvo Brdo-Čečen-Galica-Taradža-Ošljane-Balince jezero, sa jedinicama MUP-a koji su podržavali.“