Gornje Obrinje

25. septembar 1998.

Selo Gornje Obrinje nalazi se u opštini Glogovac, oko 17 km južno od grada Srbica. Nalazi se pored planine Kosmač. U periodu 25-27. septembra 1998. godine, srpske snage ubile su 28 albanskih civila.

Saznajte više

Strogo poverljivi dokumenti Vojske Jugoslavije (VJ) o operacijama koje su u periodu 25-27. septembra 1998. godine izvedene u oblasti Kosmača ukazuju na prisustvo 125. motorizovane brigade (mtbr) u Gornjem Obrinju 26. i 27. septembra 1998. godine.

Prema zapovesti Prištinskog korpusa za izvođenje operacije na Kosmaču, 1. borbena grupa 125. mtbr angažovana je u Gornjem Obrinju 25. septembra 1998. godine, zajedno sa snagama MUP-a. „Zapovest za podršku snaga MUP-a u razbijanju DTS [diverzantsko terorističkih snaga] u rejonu Kosmač“ komande Prištinskog korpusa izdata je 24. septembra 1998. godine. U njoj se navodi:

Prisustvo 1. borbene grupe 125. mtbr u Gornjem Obrinju u kritičnom periodu potvrđeno je i kasnijim borbenim izveštajima Prištinskog korpusa. Borbeni izveštaj komande Prištinskog korpusa upućen je komandi 3. armije 26. septembra 1998. godine. U njemu je za 25. septembar 1998. godine zapisano:

Generalštab VJ je 2. oktobra 1998. godine od komandanta 3. armije zahtevao pisanu izjavu „povodom masakra u rejonu s. Gornje Obrinje“:

U odgovoru od 5. oktobra 1998. godine, načelnik Štaba Prištinskog korpusa, Vladimir Lazarević navodi:

U izveštaju koji je početkom oktobra 1998. godine podneo komandantu 3. armije Dušanu Samardžiću, komandant Prištinskog korpusa Nebojša Pavković tvrdi da ne raspolaže informacijama „o navodnom masakru” u Gornjem Obrinju. Međutim, u istom dokumentu informiše komandanta 3. armije da je upoznat „sa sadržajem neproverene informacije koju su pripadnici službe bezbednosti dostavili upravi bezbednosti GŠ VJ u kojoj se navodi da su neidentifikovani pripadnici nekih jedinica MUP-a koji su izvodili b/d [borbena dejstva] u s. G. Obrinje izvršili egzekuciju nad privedenim licima.

Dragan Živanović, komandant 125. mtbr je u svom svedočenju pred MKSJ u predmetu Šainović i dr. izbegao da govori konkretno o odgovornosti za masovno ubistvo u Gornjem Obrinju. Na pitanje advokata odbrane da li se seća zajedničkih borbenih akcija VJ i MUP-a RS u širem području sela Gornje i Donje Obrinje od 26. septembra 1998. godine, Živanović je odgovorio: „Sećam se da smo u podršci snagama MUP-a u toj akciji imali te borbene gubitke tu, u borbenim sredstvima i ljudstvu. Tu mi je i ranjen komandant borbene grupe major DraganTrifunović.