Dubovac

23. septembar 1998.

Selo Dubovac nalazi se u opštini Vučitrn, oko 20 km južno od Kosovske Mitrovice i oko 11 km jugozapadno od grada Vučitrna. Nalazi se blizu planine Čičavica. U periodu 23.-24. septembar 1998. godine pripadnici srpskih snaga ubili su 14 albanskih civila.

Saznajte više

Strogo poverljivi dokumenti Vojske Jugoslavije (VJ) o operacijama koje su u periodu 23-24. septembra 1998. godine izvedene u oblasti planine Čičavice ukazuju na učešće 125. motorizovane brigade (mtbr) u ovoj akciji i prisustvo u Dubovcu. Dokumenti 125. mtbr nesumnjivo pokazuju i da je komanda brigade bila upoznata sa egzekucijom 13 muškaraca nedaleko od Dubovca.

Prema zapovesti Prištinskog korpusa za izvođenje operacije na Čičavici, 1. borbena grupa 125. mtbr angažovana je u Dubovcu u periodu 23-24. septembra 1998. godine, zajedno sa snagama MUP-a. „Zapovest za podršku snaga MUP-a u razbijanju DTS [diverzantsko-terorističkih snaga] u širem rejonu Čičavica“ komande Prištinskog korpusa izdata je 19. septembra 1998. godine.U njoj se se navodi:

„125. mtbr angažovati na podršci snaga MUP-a na razbijanju DTS. BG-125-1 [1. borbenu grupu 125. mtbr] angažovati na g/s na pravcu: Srbica-s. Dubovac, a p/s na pravcu: Kosanić-s. Ljubovac, sa zadatkom: podržati napad 3.Od PJP, JSO i čPJP Peć, razbiti DTS u rejonu s.D. i G. Prekaze, odakle produžiti napad i ovladati sa s. Mikušnica, s.Ljubovac i s. Dubovac.“

Prisustvo 4. borbene grupe 125. mtbr u Dubovcu u periodu 22-24. septembra 1998. potvrđeno je i kasnijom analizom izvođenih borbenih dejstava 4. borbene grupe 125. mtbr. U „Analizi izvođenih borbenih dejstava“ Komande 4. borbene grupe 125. mtbr upućenoj 25. septembra 1998. godinekomandi 125. mtbr za 24. septembar 1998. godine zapisano je:

„Deo sastava BG-4 [4. borbene grupe 125. mtbr] sa linije ravnanja u rejonu s. Brusnik, pridodata je jedinici MUP-a iz Beograda koja je posela liniju blokade u rejonu s. Kolo granica desno kom. Vučitrn – Brusnik – Dubovac, granica desno Resnik, - Vrnica i sa jednim oMB 82mm, SO 90mm, 1 BOV-1 posela položaj na raskrsnici puteva Vrnica – Kolo i kontrolisale blokadu na tom pravcu.“

U gorenavedenoj analizi navodi se i da su pripadnici 4. borbene grupe 125. mtbr 24. septembra 1998. godine ubili 12 “terorista”:

„Levokrilna jedinica je potiskivala DTS na svom pravcu a čelične jedinice koja se kretala putem kroz vrh Čičavice nailazila je na otpor terorista u rejonu TT 868 [u blizini Trstena, opština Mitrovica] gde je ubijen 1 (jedan) terorista, u rejonu k.958 likvidirano je dvoje terorista, a u rejonu k.906 (raskrsnica kolskih puteva) likvidirano je još 12 (dvanaest) terorista.“

Prema podacima FHP o ljudskim gubicima tokom sukoba na Kosovu, u rejonu Dubovca 24. septembra 1998. godine nema dokumentovanog stradanja grupe vojnika OVK. Jedina grupa muškaraca ubijenih 24. septembra 1998. godine u rejonu Dubovca je grupa muškaraca-civila koji su pred srpskim snagama pobegli iz Kožice i sakrili se u šumu.

U periodu 22-24. septembra 1998. na teritoriji cele opštine Vučitrn stradalo je ukupno 11 pripadnika OVK.