Srbica

20. mart 1999.

Grad Srbica je smešten u centru istoimene opštine, južno od magistralnog puta Mitrovica - Peć. Srbica je 1999. godine imala oko 4.000 stanovnika, od kojih je 91% bilo albanske, i oko 5% srpske nacionalnosti. Dana 20. marta 1999. godine pripadnici srpskih snaga ubili su 27 albanskih civila.

Saznajte više

Strogo poverljivi dokumenti Vojske Jugoslavije (VJ) ukazuju na angažovanje 125. motorizovane brigade (mtbr) u operaciji koje su 20. marta 1999. godine izvedene u gradu Srbici.

Prema dokumentu Prištinskog korpusa, 1. borbena grupa 125. mtbr angažovana je u Srbici u periodu 20-21. septembra 1998. godine, zajedno sa snagama MUP-a. „Zamisao izvođenja akcije za razbijanje ŠTS [šiptarskih terorističkih snaga] u rejonu severne Drenice i Podujeva” komande Prištinskog korpusa izdata je 18. marta 1999. godine. U njoj se navodi:

“[…] snage: BG-125-1 [borbena grupa 1 125. mtbr] sa MUP-om, i sa mb/252.okbr [se anagažuju] na pravcu: G.Klina – Srbica – Poljance – G.Prekaz […] vreme izvođenja: 20. i 21.3.1999. godine.”

aredbu za učešće u operaciji u Srbici 1. borbena grupa 125. mtbr je dobila i u zapovesti Zajedničke komande za KiM. „Zapovest o angažovanju snaga na suzbijanju terorizma na KiM“ Zajedničke komande za KiM izdata je 19. marta 1999. godine. 125. mtbr se naređuje:

„[...] u sadejstvu sa 37. mtbr i snagama MUP deblokirati pravac Klina-Srbica i grad Srbica.“

Za komandno mesto 125. mtbr je bila određena fabrika oružja u Srbici.

Svedočeći pred MKSJ u predmetu Šainović i dr, komandant 125. mtbr Dragan Živanović je potvrdio učešće 125. mtbr u akciji u Srbici 20. marta 1999. godine. On je rekao da je njegova brigada učestvovala u napadu na Srbicu. Međutim, kada mu je tužilaštvo pokazalo Zapovest od 19. marta 1999. godine u kojoj je kao zadatak 125. mtbr određena „deblokada grada“ Srbica, Živanović je izjavio:

„Da. Primio sam akt komande korpusa. Ovaj zadatak mi je nelogičan. Kaže 125. motorizovana brigada. Znači kompletna. Tako da već malo sumnjam da li sam stvarno video ovaj akt. Ja sam očekivao da piše 125. mtbr sa, odnosno u zagradi BG-1 [borbena grupa 1], BG-2 [borbena grupa 2]. Ne znam da nije ispravljan akt.“

Zapovest Zajedničke komande za KiM od 19. marta 1999. godine sadržala je sledeću naredbu: „Prema lojalnom civilnom stanovništvu isticati potrebu pravilnog odnosa...

Ovakva zapovest predstavlja kršenje Ženevskih konvencija i njihovih dodatnih protokola koji zahtevaju apsolutnu zaštitu civilnog stanovništva i zabranjuju pravljenje razlike između civila po bilo kom osnovu.

Ovakva vrsta naredbe pojavljivala se u više naređenja vezanih za akcije 125. mtbr.