Bela Crkva

25. mart 1999.

U periodu od 25. do 28. marta 1999. godine, pripadnici srpskih snaga ubili su 65 albanskih civila u ovom selu.

Saznajte više

Zajednička komanda za Kosovo i Metohiju izdala je jedinicama Prištinskog korpusa, 23. marta 1999. godine, “Zapovest za podršku snaga MUP-a u razbijanju i uništenju ŠTS u rejonu Orahovac, Suva Reka i V. Kruša”, u kojoj se kao zadatak 549. motorizovane brigade (mtbr) određuje:

Na osnovu ove zapovesti Zajedničke komande, komandant 549. mtbr Božidar Delić je 23. marta 1999. godine izdao “Zapovest za uništenje ŠTS u širem rejonu s. Retimlje, deblokadu komunikacije Suva Reka – Orahovac i uspostavu kontrole teritorije”, u kojoj je izdao zadatak Borbenoj grupi 2, da u saradnji sa 4. četom Posebnih jedinica policija Đakovica, “energičnim napadom izvrši[ti] pretres s. Bela Crkva, izbijanje na liniju Brnjača.

Delić i komandant 2. motorizovanog bataljona Vlatko Vuković, svedočeći u predmetu Šainović i dr, naveli su da su sa svojim jedinicama, 25. marta 1999. godine prošli kroz Belu Crkvu, ali da VJ nije preduzimala bilo kakva dejstva u selu u tom periodu. Svedočeći u predmetu Milošević, Delić je izjavio: “Moja jedinica je u Beloj Crkvi bila samo 25. znači, marta. Posle toga je produžila dejstva na drugim pravcima. Ja sam kroz Belu Crkvu prolazio i sledećih dana… sve do 4. aprila”, a na Miloševićevo pitanje: “Da li ste i tih narednih dana zapazili bilo kakve promene tamo ili bilo šta da se dešavalo u Beloj Crkvi?”, Delić je odgovorio:“Što se mene tiče, znači, sasvim je bilo, mislim, normalno sam prošao kao i prvog dana, ništa primetio nisam.” Vuković je dodao i da VJ nije vršila pretres sela, pošto je to već bio uradio 23. odred Posebnih jedinica policije Đakovica, kao i da je ubeđen da nije bilo ubistava Albanaca u Beloj Crkvi jer je on tada bio na tom području.

Suprotno tome, u Ratnom dnevniku 2. motorizovanog bataljona 549. mtbr, za 25. mart, zapisano je:„Blokirana su i očišćena sela Bela Crkva, Celina, Nogavac i deo V. Kruše.“

U “Analizi dejstva 549. mtbr na uništenju ŠTS u širem rejonu Retimlja i deblokadi komunikacije Suva Reka – Orahovac”, od 30. marta 1999. godine, navodi se da je: