Trnje

25. mart 1999.

Selo Trnje se nalazi u jugozapadnom delu opštine Suva Reka. U periodu 25.-30. marta 1999. godine pripadnici srpskih snaga su ubili 36 albanskih civila.

Saznajte više

Komandant 549. motorizovane brigade (mtbr) Delić, 23. marta 1999. godine, izdao je “Zapovest za uništenje ŠTS [šiptarskih terorističkih snaga] u širem rejonu s. Retimlje, deblokadu komunikacije Suva Reka – Orahovac i uspostavu kontrole teritorije”, u kojoj se u delu o zadacima jedinica navodi: “Snage za blokadu teritorije: Blokadu na liniji: tt. 357, s.Trnje, objekat Jezero, objekat Mistra, tt. 330, s. Smać, tt. 316, s. D. Srbica, ćeramida vrše delovi poz.b [Pozadinskog bataljona], čv, delovi had, deo bard PVO.”

Svedočeći u predmetima Milošević i Milutinović i dr, pripadnici Pozadinskog bataljona 549. mtbr K-32 [K-54]137 i K-41 [K-82]138 opisali su napad VJ na selo Trnje od 25. marta 1999. godine, u kojem su i oni učestvovali. Pavle Gavrilović, tadašnji komandant Pozadinskog bataljona, pobijao je iskaze K-32 i K-41 svedočeći u predmetu Milutinović i dr.

Prema svedočenju K-32 i K-41, između 80 i 100 pripadnika Pozadinskog bataljona stigli su oko 04:00 sati 25.03. kamionima na brdo iznad Trnja, sa južne strane sela. Tu su bili prisutni i oficiri Pozadinskog bataljona - komandant bataljona Pavle Gavrilović, njegov zamenik [nepoznatog imena] Gligorević, poručnik Dragiša Jaćimović, svi vodnici koji su bili zaduženi za svoje vodove, Rajko Kozlina i Muhamed Fejzić. Prema iskazu svedoka K-42, koji potvrđuje i svedok K-32, ubrzo je Gavrilović “pokazao rukom prema Trnju i rekao je da ‘danas ovde ne sme niko da ostane živ’ i vodnici, kada su shvatili komandu koju im je izdao, krenuli su prema nama kasnije. Naš vodnik se okrenuo prema nama. Rekao nam je da sastavimo našu četu...” Potom je usledilo dvadesetminutno granatiranje sela protivavionskim topovima Pozadinskog bataljona, za koje vreme su seljani istrčavali iz kuća I bežali iz sela u pravcu Lešanske reke.