Ljubenić

01. april 1999.

Ljubenić se nalazi u opštini Peć, oko 7 km južno od grada Peć na izlasku sa glavnog puta za Dečane. Dana 1. aprila 1999. godine, pripadnici srpskih snaga ubili su u Ljubeniću/Lubeniq 59 albanskih civila.

Saznajte više

Jedinica Šakali bila je deo 177. vojno-teritorijalnog odreda (VTO) Peć koji je bio potčinjen 125. motorizovanoj brigadi (mtbr). Prema pravilima međunarodnog prava, Dragan Živanović je kao komandant 125. mtbr imao obavezu da preduzme sve neophodne mere da spreči zločin u Ljubeniću, odnosno da nakon saznanja za zločin, počinioce tog zločina prijavi organima krivičnog gonjenja.

U svedočenju u predmetu Ćuška, optuženi Abdulah Sokić je rekao da su Šakali bili „interventni vod 177. VTO Peć“ i da im je to bilo zvanično ime, a ne Šakali.

Zoran Rašković, pripadnik Šakala, svedočeći u predmetu Ćuška/Qyshk, ukazao je na povezanost Šakala sa 177. VTO Peć:

„...ako smo ljudi išli da dobijaju plate od 177. i od vojske i negde na onom trokutu je pisalo 177, negde smo se vodili po toj 177, ja ne znam kako to ide po papirima i zvanično, ja znam kako je bilo na terenu.“

Prema jednom dokumentu VJ, 177. VTO Peć je formalno prepotčinjen 125. mtbr 25. aprila 1999. godine, dakle 24 dana nakon zločina u Ljubeniću.

Suprotno tome, dokumenti 125. mtbr, svedočenja više svedoka pred Većem za ratne zločine u Beogradu u predmetu koji se vodi protiv pripadnika 177. VTO za zločine u Ćuški, Zahaću, Pavljanu i Ljubeniću kao i svedočenje Dragana Živanovića pred MKSJ u predmetu Haradinaj, ukazuju da je 177. VTO bio potčinjen 125. mtbr u vreme zločina u Ljubeniću.

U svedočenju pred MKSJ, nekadašnji komandant 125. mtbr Dragan Živanović rekao je da je 177. VTO njemu bila prepotčinjena još „rano u aprilu“.

Neki drugi vojni dokumenti i svedočenja oficira i vojnika VJ daju osnova za zaključak da je 177. VTO Peć bio prepotčinjen 125. mtbr pre 25. aprila 1999. godine, još Ratnim planom, odnosno pre masovnog ubistva albanskih civila u Ljubeniću/Lubeniq.

Duško Antić, koji je 1999. godine bio komandant Vojnog odseka Peć, svedočeći u predmetu Ćuška rekao je sledeće:

„Svedok Duško Antić: ...shodno mobilizacijskim i ratnim planovima već od 24. marta, pošto Vojni odsek nije borbena jedinica, Vojni odsek nema zonu odgovornosti, to imaju borbene brigade...

Predsednik veća: Dobro, sad pričamo šta je bilo konkretno?

Svedok Duško Antić: ...vojni odsek Peć prepotčinjava se 125. brigadi...

[...]

Predsednik veća: A onda kome je Toplica [Miladinović, komandant 177. VTO Peć] prepotčinjen?

Svedok Duško Antić: Komandi 125. brigade kako je bilo u ratnom planu.

Predsednik veća: I ko je bio tamo u 125. komandant?

Svedok Duško Antić: General Živanović je bio komandant.

[...]

Predsednik veća: A ko je faktički tu u Peći i nad tom vojskom u Peći, nad 177. VTO imao komandu, vi ili Toplica Miladinović?

Svedok Duško Antić: Toplica Miladinović je bio komandant vojno teritorijalnog odreda i on je bio u sklopu 125. brigade.“

Svedočeći u svojstvu optuženog u predmetu Ćuška, Toplica Miladinović, komandant 177. VTO Peć rekao je da je naređenja primao od 125. mtbr:

„Predsednik veća: A ovo što ste rekli u policiji, ’zadatke u to vreme sam dobijao od načelnika ili komandanta Štaba VTO Peć ili od načelnika štaba 125. mtbr’, nama nista danas pomenuli da ste dobijali komande od načelnika štaba 125. mtbr, potpukovnik, mislim da se radi o Nikoliću?

Optuženi Toplica Miladinović: Ne znam to ime, ne znam da je tačno, ali je činjenica jer mi smo podređeni znači bukvalno Vojni odsek i jedinice koje su tu, one su u ratu.

Predsednik veća: Ne, samo nam kažite da li ste od ove 125, od načelnika štaba 125. motorizovane, potpukovnika Nikolića dobijali komandu?

Optuženi Toplica Miladinović: Da.“

Na pitanje punomoćnika oštećenih u predmetu Ćuška o tome kakav je bio odnos između 177. VTO Peć i 125. mtbr, optuženi Toplica Miladinović je rekao:

„Ja sam juče probao da, mislim da sam juče o tome pričao da 125. brigada mi smo njima znači paralelno bili podređeni po tom vojničkom znači teritorijalnom kriterijumu, znači oni su da kažem ta brigada je znači najstarija. A znači ja sam samo za poneke borbene elemente bio njima kako bi rekao potčinjen.“

Svedok Zoran Rašković, bivši pripadnik Šakala koji je svedočio u predmetu Ćuška, rekao je da su sa zločinom u Ljubeniću tada bili upoznati i VJ i MUP.

„Predsednik veća: Koje su na primer te likvidacije civila?

Svedok Zoran Rašković: Pa gospođo meni i onako naj, najstrašnije nekako moje sećanje jeste ona gomila u Ljubeniću znate ljudi u papučama, u opancima, golorukih.

Predsednik veća: Kada je bio Ljubenić?

Svedok Zoran Rašković: Početkom aprila, to je prvi masakr koji sam video u životu, i to je to, to je baš tako.

Predsednik veća: Dobro, hoćete da mi kažete onda da se znalo za te događaje?

Svedok Zoran Rašković: Pa naravno da se znalo, znala je vojska, znala je policija, sad ne verujem da su građani znali toliko ali se i među građanstvom u Peći pričalo o tome bre, znalo se gde Mrtvi [pok. Nebojša Minić, komandant Šakala] ode trava više ne raste bre, otišlo znači gde ode otišao je u većini slučajeva Mrtvi je lake ruke i lakog oroza, vrlo je bio.

Predsednik veća: U smislu da je znana i komandi vojske?

Svedok Zoran Rašković: Ja ovaj nisam bio u komandi vojske, ali da komanda to nije znala bilo bi...

Predsednik veća: Mislim da je bilo da te mere javno da...?

Svedok Zoran Rašković: Pa kako ne, mislim bilo bi apsurdno nelogično da to komanda nije znala bre, pa nisu to drva, to su gomile ljudi.“