Celina

25. mart 1999.

U periodu od 25 do 28. marta 1999. godine, pripadnici srpskih snaga ubili su 81 albanskog civila u ovom selu. Selo Celina se nalazi u južnom delu opštine Orahovac.

Saznajte više

Zajednička komanda za Kosovo i Metohiju izdala je jedinicama Prištinskog korpusa, 23. marta 1999. godine, “Zapovest za podršku snaga MUP-a u razbijanju i uništenju ŠTS u rejonu Orahovac, Suva Reka i V. Kruša”, u kojoj se određuje bliži zadatak 549. mtbr -- “razbiti i uništiti ŠTS u rejonu: s.Celina, s.Velika Kruša, s.Mala Kruša, s.Pirane, s. Zojić, s. Medvedce.

Na osnovu ove zapovesti Zajedničke komande, komandant 549. mtbr Božidar Delić je 23. marta 1999. godine izdao “Zapovest za uništenje ŠTS u širem rejonu s. Retimlje, deblokadu komunikacije Suva Reka – Orahovac i uspostavu kontrole teritorije”, u kojoj izdaje zadatak Borbenoj grupi 2, da u saradnji sa 4. četom Posebnih jedinica policije Đakovica, “energičnim napadom izvrši[ti] pretres s. Bela Crkva, izbijanje na liniju Brnjača, Kosa brod tt. 432, tt. 440 i u sadejstvu sa snagama u blokadi uništenje ŠTS u s.Celine i s.Nogavac... 

U Ratnom dnevniku 2. motorizovanog bataljona, za taj isti dan, zapisano je: „Blokirana su i očišćena sela Bela Crkva, Celina, Nogavac i deo V. Kruše.“ 

U “Analizi dejstva 549. mtbr na uništenju ŠTS u širem rejonu Retimlja i deblokadi komunikacije Suva Reka – Orahovac”, od 30. marta 1999. godine, navodi se da je “izvršen snažan prodor snaga 23. Odreda Posebnih jedinica policije sa pravca Bele Crkve i Brnjače ka s. Celina, M. Hoča…

Svedočeći u predmetu Šainović i dr, Delić je negirao da su njegove jedinice opkolile ili granatiraleCelinu. Dodao je i da su 25. marta policijske snage neutralisale OVK u selu, a da su njegove jedinice pružile podršku lakom artiljerijskom vatrom, pri čemu je vatra bila usmerena preko sela, po kosama na kojima su se nalazili rovovi OVK, a ne po kućama u selu. Ovo je potvrdio i Vuković dodavši da kada je kasnije, oko 10:00 časova, on prošao kroz selo, jedinice policije su već bile izvršile pretres sela i “teroristi” su bili “neutralisani”. Vuković je izjavio da tada u Celini/Celinё nije video nijednog civila, kao ni pripadnike VJ ili policije kako pale kuće, uništavaju džamije ili pljačkaju selo.