Mala Kruša

25. mart 1999.

Selo Mala Kruša se nalazi u južnom delu opštine Orahovac. U periodu 24.-27. mart 1999. godine, pripadnici srpskih snaga ubili su 115 albanskih civila.

Saznajte više

Zajednička komanda za Kosovo i Metohiju izdala je jedinicama Prištinskog korpusa, 23. marta 1999. godine, “Zapovest za podršku snaga MUP-a u razbijanju i uništenju ŠTS u rejonu Orahovac, Suva Reka i V. Kruša”, u kojoj se kao bliži zadatak 549. mtbr određuje - “razbiti i uništiti ŠTS u rejonu: s.Celina, s.Velika Kruša, s.Mala Kruša, s.Pirane, s.Zojić, s.Medvedce.

Na osnovu ove zapovesti Zajedničke komande, komandant 549. mtbr Božidar Delić je 23. marta 1999. godine izdao “Zapovest za uništenje ŠTS u širem rejonu s. Retimlje, deblokadu komunikacije Suva Reka – Orahovac i uspostavu kontrole teritorije”, u kojoj je izdao zadatak Borbenoj grupi 1, da u saradnji sa četom 37. Odreda Posebnih jedinica policije i dva voda posadnih snaga MUP-a, “energičnim napadom uz uništenje važnih pojedinačnih ciljeva upotrebom tehnike vrši ovladavanje i uništenje ŠTS u M. Kruši, ovladava vinarskim podrumom i izbija na tt. 382, uništava ŠTS u s. Pirane i s. Zojić.”

Svedočeći u predmetu Milutinović i dr, Delić je negirao da su njegove snage 25. marta 1999. godine ušle u Malu Krušul, pošto to selo nije bilo na pravcu njegovih snaga. Međutim, prihvatio je da su jedinice MUP prošle kroz selo i da je tamo na policiju otvorena vatra. Izjavio je i da je 26. marta 1999. godine bio na oko pet-šest kilometara od Male Krušel, ali je negirao da je čuo da je tog dana tamo ubijeno 105 kosovskih Albanaca. Za dan 26. mart 1999. godine, u “Analizi dejstva 549. mtbr na uništenju ŠTS u širem rejonu Retimlja i deblokadi komunikacije Suva Reka- Orahovac”, od 30. marta 1999. godine, koju je potpisao Delić, između ostalog, stoji: “Snage Borbene grupe 1 planski su ovladale linijom s. Zojić, s. Pirane, severno za 400 metara i od Male Kruše izvršile prodor do dominantnih objekata pred Randubravom.”