Kladernica

27. mart 1999.

Pripadnici srpskih snaga su 27. marta 1999. godine u blizini sela Kladernica ubili 21 kosovskih Albanaca.

Saznajte više

Dana 22. marta 1999. godine, Zajednička komanda za KiM, izdala je odluku za uništenje „ŠTS“ [šiptarskih terorističkih snaga] u rejonu Donje Drenice. Snage vojske Jugoslavije [VJ] koje su učestvovale u tom napadu u opštini Srbica bile su 37. i 125. Mtbr. U operaciji je učestvovalo sedam četa PJP, od kojih su dve bile u direktnoj komunikaciji sa 37. Mtbr. Komandno mesto je prvo bilo u Srbici, a potom u selu Čikatovo.

Dana 24. marta 1999. godine, Zajednička komanda za KiM izdala je još jedno naređenje jedinicama VJ da pruže podršku snagama MUP-a u razbijanju i uništenju „ŠTS“ u rejonu Drenice. Odlučeno je da napad na „ŠTS“ započne u 5:00 časova, 26.03.1999. godine. 37.mtbr (BG-37 i TG-37) je dobila zadatak da podrži snage MUP-a na pravcu Rudnik-Vitak-Kladernica- Voćnjak-Broćna. Komandant 37. mtbr je postupio prema tom naređenju, premestivši svoje komandno mesto u selo Rudnik.

Zapovest Zajedničke komande za KiM od 24. marta 1999. godine sadržala je sledeću naredbu: „Prema lojalnom civilnom stanovništvu isticati potrebu pravilnog odnosa...“

Ovakva zapovest predstavlja kršenje Ženevskih konvencija i njihovih dodatnih protokola koji zahtevaju apsolutnu zaštitu civilnog stanovništva i zabranjuju pravljenje razlike između civila po bilo kom osnovu.