Velika Kruša

25. mart 1999.

Selo Velika Kruša se nalazi se u južnom delu opštine Orahovac, pored magistralnog

puta Prizren-Đakovica, udaljeno 15 kilometara od Prizrena. U periodu 25.-27. mart 1999. godine pripadnici srpskih snaga ubili su 204 albanska civila.

Saznajte više

Zajednička komanda za Kosovo i Metohiju izdala je jedinicama Prištinskog korpusa, 23. marta 1999.godine, “Zapovest za podršku snaga MUP-a u razbijanju i uništenju ŠTS u rejonu Orahovac, Suva Reka i V. Kruša”, u kojoj se navodi da u selima Velika Kruša, Brestovac i Donje Retimlje postoje lokalni štabovi OVK sa “50-100 terorista.” U zapovesti se kao zadatak Prištinskog korpusa utvđuje: “Prištinski korpus sa ojačanjima i naoružanim nešiptarskim stanovništvom na KiM podržava snage MUP-a u razbijanju i uništenju ŠTS u zoni odgovornosti. Zadatak: podržati snage MUP-a u blokadi, razbijanju i uništenju ŠTS u širem rejonu: Orahovac, S. Reka i V. Kruša.” Kao zadatak 549. mtbr (njenih borbenih grupa 1, 2, 5, 6 i 7) određuje se: “Sa kružne osnovice u sadejstvu VJ I MUP izvršiti obuhvatni napad na pravcu: s.Bela Crkva - s.Mala Hoča - s.Velika Kruša.”

Na osnovu ove zapovesti Zajedničke komande, komandant 549. mtbr Božidar Delić je 23. marta 1999. godine izdao “Zapovest za uništenje ŠTS u širem rejonu s. Retimlje, deblokadu komunikacije Suva Reka – Orahovac i uspostavu kontrole teritorije”, u kojoj je izdao zadatak Borbenoj grupi 2, da u saradnji sa 4. četom Posebnih jedinica policije Đakovica, “energičnim napadom izvrši[ti] pretres s. Bela Crkva, izbijanje na liniju Brnjača, Kosa brod tt. 432, tt. 440 i u sadejstvu sa snagama u blokadi uništenje ŠTS u s. Celine i s. Nogavac, odsecanje V. Kruše a delom snaga sa Kose Brod.” U istoj zapovesti se snagama za blokadu teritorije izdaje zadatak - ”sprečiti bilo kakvo izvlačenje ŠTS preko asfaltnog puta i sadejstvovati našim snagama u ovladavanju s. Pirane, s. M. Kruša, s. V. Kruša, s. Celina.”

Delić je posvedočio u predmetu Milutinović i dr. da je Velika Kruša bila terorističko uporište, i da njegove snage nisu ušle u selo 25. marta 1999. godine, jer ono nije bilo na njihovom pravcu, ali da su jedinice MUP prošle kroz selo gde je na policiju otvorena vatra. U “Analizi dejstva 549. mtbr na uništenju ŠTS u širem rejonu Retimlja i deblokadi komunikacije Suva Reka – Orahovac”, od 30. marta 1999. godine, navodi se: “U toku drugog dana borbenih dejstava izvršeno je razbijanje ŠTS blokiranih u V. Kruši, ovladavanje s. Randubravom…”

U Ratnom dnevniku 2. motorizovanog bataljona, za 25. mart 1999. godine, zapisano je: „Blokirana su i očišćena sela Bela Crkva, Celina, Nogavac i deo V. Kruše.“