Staro Čikatovo

17. april 1999.

Selo Staro Čikatovo nalazi se u opštini Glogovac na oko 5 km severoistočno od grada Glogovac. Na osnovu prikupljenih dokaza, FHP je utvrdio da su dana 17. aprila 1999. godine pripadnici srpskih snaga u njemu ubili 27 albanskih civila. Meštani koji su preživeli zločin sahranili su tela na mestu gde su ih pronašli, ali su tela početkom juna iz sela odneli pripadnici MUP-a, u vojnom kamionu. U masovnoj grobnici u Rudnici su pronađena tela 20 žrtava ovog zločina, dok su preživeli zločina sahranili sedam tela neposredno nakon zločina u Starom Čikatovu.

Saznajte više

Operacije uspostavljanja borbene kontrole teritorije i „čišćenja terena“

Komanda 37. mtbr VJ je 13. aprila 1999. godine izdala Zapovest za odbranu, operativni broj 125-2, koju je potpisao komandant 37. mtbr VJ Ljubiša Diković. Prema zapovesti, zadatak 37. mtbr VJ bio je da počev od 16. aprila 1999. godine “organizuje odbranu u zoni Kukavica (tt. 591 isključno) – Gradina (tt. 1055 isključno) – prevoj Goleš (isključno) – Suvo Brdo (tt. 734 uključno)”, radi odbrane od eventualnog napada NATO snaga i OVK. Gotovo u centru te oblasti nalazi se selo Staro Čikatovo.

U zapovesti se pojedinim jedinicama naređuje da pod kontrolu stave pojedine oblasti iz zone odgovornosti brigade. Tako je 3. motorizovanom bataljonu 37. mtbr VJ naređeno da sa još tri jedinice 37. mtbr VJ (oklopni bataljon, inžinjerijski bataljon i mešoviti protivtenkovsko-artiljerijski divizion) i 2. bataljonom 15. okbr VJ obezbedi borbenu kontrolu oblasti koja obuhvata i selo Staro Čikatovo. Naime, za desnu granicu oblasti koje će kontrolisati ove jedinice određena je “linija Globare – s. Bardići“. 

Uvid u mapu pokazuje da ta linija prelazi preko Starog Čikatova.

Dana 15. aprila 1999. godine, 37. mtbr VJ i 15. okbr VJ dobijaju naređenje od Zajedničke komande za KiM da se, u periodu od dva dana počev od 16. aprila 1999. godine, zajedno sa jedinicama MUP-a angažuju na „razbijanju i uništenju ŠTS“, na planini Čičavica, i u rejonima sela Vasiljevo i Dobroševac.

Redovni borbeni izveštaj 37. mtbr VJ od 16. aprila 1999. godine pokazuje da 37. mtbr VJ od tog dana reguliše kretanje u okviru zone odgovornosti cele brigade.

Takođe, navodi se da je komandant 37. mtbr VJ Ljubiša Diković tog dana učestvovao na sastanku koji se ticao akcije koju je Zajednička komanda naredila 37. mtbr VJ i 15. okbr VJ, kao i da je zajedno sa komandantom štaba 37. mtbr VJ izvršio izviđanje terena. Izviđanju terena prisustvovali su i komandanti 1. i 2. oklopnog bataljona 15. okbr VJ.

U istom izveštaju se daje pregled dnevnog angažovanja 37. mtbr VJ na ispunjenju zapovesti Zajedničke komande za „razbijanje i uništenje ŠTS“ i izveštava se da će akcija biti nastavljena i narednog dana, tj. 17. aprila 1999. godine.  U Bazi sudskih dokumenata MKSJ ne postoji borbeni izveštaj 37. mtbr VJ od 17. aprila 1999. godine. FHP je u decembru 2014. godine uputio zahtev Ministarstvu odbrane za dostavljanje ovog dokumenta ali je ministarstvo odbilo da ga dostavi. 

Unos komandanta 15. okbr VJ Mladena Ćirkovića u ratni dnevnik te brigade za 16. i 17. april 1999. godine, potvrđuje učešće jedinca 15. okbr VJ u okviru akcija „čišćenja terena“na Čičavici.

Prema dokumentu MUP-a, 17. aprila 1999. godine u Starom Čikatovu bila je angažovana 3. četa 86. odreda PJP. 4. četa 86. odreda PJP istog dana je angažovana u susednom selu Poklek. 1. i 2. četa su bile angažovane na pravcu Lapušnik – Orlate – Đurđica i Glogovac – Poluža, na udaljenosti od 2 do 10 km od Starog Čikatova, dok je 5. četa bila raspoređena u fabrici „Feronikl“ u Glogovcu.

Tela u nadležnosti Odeljenja za asanaciju 37. mtbr VJ

Ne postoje javno dostupni vojni i policijski dokumenti o pronalasku ili postupanju sa telima ubijenih u zločinu u Starom Čikatovu (izvršenom 17. aprila) od strane VJ ili MUP-a, ili pak od strane organa civilne vlasti. Ipak, vojni dokumenti i svedočenje jednog policijskog zvaničnika ukazuju da je asanacija bojišta u kritičnom periodu u opštini Glogovac bila u nadležnosti 37. mtbr VJ.

Prema naređenju PrK, svaka brigada VJ je bila odgovorna za asanaciju u svojoj zoni odgovornosti. Odeljenje za asanaciju 37. mtbr VJ osnovano je 5. aprila 1999. godine (12 dana pre zločina u Starom Čikatovu), sa zadatkom da prikuplja informacije o ubijenima i da o njima obaveštava nadležne istražne organe.

Početkom juna kada su, prema izjavama svedoka, tela otkopana i odneta iz sela, Staro Čikatovo je bilo u zoni odgovornosti 37. mtbr VJ.

Bivši načelnik Odeljenja unutrašnjih poslova Glogovac Petar Damjanac je pred MKSJ svedočio da je u ovoj opštini VJ bila nadležna za asanaciju i da je tim povodom imao kontakte sa komandirom odeljenja za asanaciju 37. mtbr VJ Radetom Krsmanovićem i njegovim zamenikom Hasanom Čorbićem. On je u svom svedočenju takođe istakao da MUP Glogovac nije radio asanacije jer opštinska vlast u Glogovcu nije funkcionisala tokom NATO intervencije 1999. godine na Kosovu, da nisu imali krizni štab, civilnu zaštitu, kao ni jedan kamion.

Da civilna vlast u Glogovcu nije funkcionisala u kritičnom periodu potvrđuje i izveštaj Komande 37. mtbr VJ o stanju u Glogovcu od 3. maja 1999. godine.