Poklek

17. april 1999.

Selo Poklek nalazi se u opštini Glogovac, na oko dva kilometra istočno od grada Glogovca. Pripadnici Posebnih jedinica policije (PJP) Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije su u ovom selu 17. aprila 1999. godine ubili 53 albanska civila, među kojima 24 žene i 23 dece.

Saznajte više

Strogo poverljivi dokumenti VJ i MUP-a potvrđuju da se na dan zločina u Pokleku, u ovom selu nalazila 4. četa 86. odreda PJP, a ukazuju i na prisustvo 15. oklopne brigade VJ, kao i 37. motorizovane brigade VJ.

Dokument MUP-a pod nazivom „Razmeštaj PJP u prostoru na dan 17. aprila 1999. godine“, koji je izvođen kao dokaz u predmetu Šainović i dr. pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), potvrđuje da je upravo četvrta četa 86. odreda PJP bila prisutna u Pokleku na dan zločina i da su još četiri čete ovog odreda bile u neposrednoj blizini.

Da je u Pokleku na dan zločina bio prisutan 86. odred PJP potvrđuju i opisi uniformi koje su dali preživeli zločina. Naime, preživeli su opisali da su počinioci imali žute trake na ramenima. Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je 13. aprila 1999. godine Sekretarijatima unutrašnjih poslova „Uputstvo za obeležavanje policije trakama u aprilu 1999. godine“, u kome je navedeno da pripadnici MUP-a imaju obavezu da 17. aprila 1999. godine nose plave i žute trake za obeležavanje. Komandi 22, 36. i 86. odreda PJP upućeno je 4.110 žutih, crvenih i plavih traka za obeležavanje.

U vreme zločina se ujedno u Pokleku i njegovoj okolini odvijala vojno-policijska akcija u kojoj su učestvovale 15. oklopna brigada Vojske Jugoslavije (VJ) i 37. motorizovana brigada VJ. Akcija je otpočela 16. aprila 1999. godine, a prema zapovesti je bilo određeno: "Boj izvesti u trajanju 1-2 dana."

Zajednička komanda za KiM je 15. aprila 1999. godine izdala „Zapovest za razbijanje i uništenje ŠTS [šiptarskih terorističkih snaga] u rejonu Čičavica“, u kojoj je kao zadatak 2. oklopnom bataljonu i 2. motorizovanom bataljonu 15. oklopne brigade VJ određeno da „uspostavi blokadu na liniji [...] s. V.Belaćevac-Krši Kules (tt.742)-Čiča Glava (tt.762)-s. Poklek“. 

U ratnom dnevniku 15. oklopne brigade VJ je za 17. april 1999. godine navedeno da 1. i 2. oklopni bataljon sprovode operaciju „Čičavica“.

37. mtbr VJ je u Zapovesti kao zadatak određeno: “Podržati snage MUP-a u razbijanju i uništenju ŠTS na pravcu: Čečen-Koruzi-s. Vasiljevo i uništiti ŠTS na zapadnim padinama pl. Čičavica i u rejonima: s. Dobroševac i s. Vasiljevo.“ Poklek se nalazi upravo na zapadnim padinama planine Čičavica, na oko 2 km od sela Dobroševac/Dobroshec i Vasiljevo/Vasilevë (opština Glogovac/Gllogoc).

Dokaz da se 37. mtbr VJ nalazila u neposrednoj okolini Pokleka u vreme zločina jeste i „Pregled bezbednosno značajnih događaja, pojava i saznanja evidentiranih u vremenu od 06:00 sati 15.04. do 06:00 sati 16.04.1999. godine“ od 16. aprila 1999. godine, gde je navedeno da je 15. aprila 1999. godine u ataru sela Donji Poklek, opština Glogovac, poginuo jedan pripadnik VJ iz Raške, a njih nekoliko je lakše ranjeno. Matična kasarna 37. mtbr VJ je u Raškoj.