Izbica

28. mart 1999.

Zajednička komanda za Kosovo i Metohiju je 22. marta 1999. godine izdala naređenje Vojsci Jugoslavije i Ministarstvu unutrašnjih poslova da zajedničkim snagama očiste reon Drenice od albanskih terorista. Reon Drenice obuhvata dve kosovske opštine - Glogovac i Srbicu i u njima se nalazilo uporište OVK. Pripadnici srpskih snaga su 28. marta 1999. godine u Izbici ubili 116 albanskih civila. Selo Izbica se nalazi u istočnom delu opštine Srbica.

Saznajte više

Zajednička komanda za Kosovo i Metohiju izdala je 22. marta 1999. godine naređenje za uništavanje ŠTS u reonu Drenice. U ovoj operaciji pored 37. mtbr učestvovala je i 125. mtbr VJ, ali i sedam četa Posebnih jedinica policije.

Ljubiša Diković, komandant 37. mtbr je 27. marta 1999. godine izvestio Komandu Prištinskog koprusa da njegova jedinica postupa po naređenju, kao i da albanski teroristi otvaraju vatru na njegovu jedinicu iz pravca Izbice.

Sutradan, 28. marta kada su ubijeni muški meštani Izbice, Diković je izvestio Prištinski korpus da nastavlja sa akcijom uništavanja ŠTS u Drenici.

Liri Loshi, svedok u MKSJ je u svojoj izjavi naveo da je od meštanki Izbice saznao da su srpske snage ubile muškarce, dok su njima i deci naredili da odu u pravcu sela Kladernica i Tušilje. Loshi je istog dana - 28. marta 1999. godine stigao u Izbicu gde je fotografisao ubijene, ali i snimio mesto stradanja i pokopavanje ubijenih.

Inspektori odeljenja kriminalističke policije Kosovske Mitrovice izvršili su 2. juna 1999. godine ekshumaciju ubijenih u Izbici.

Specijalista sudske medicine Vojno-medicinske Akademije, dr Gordana Tomašević je uzjavi MKSJ navela da je ona obavila veštačenje leševa koji su ekshumirani u Izbici.

Nakon obavljenog veštačenja specijalisti VMA su u izveštaju naveli da je većina ubijenih imala povrede u predelu glave koje su nastale ispaljenim projektilom iz ručnog vatrenog oružja.

I u sudsko-medicinskoj analizi izveštaja o forenzičkim istraživanjima na Kosovu je navedeno da su povrede ubijenih u Izbici nastale vatrenim oružjem.

Ljubiša Diković je u svom svedočenju pred MKSJ negirao da je ikada sa svojom jedinicom ušao u Izbicu. Međutim, kasnije je ipak naveo da su u samoj Izbici "prekidali dejstva, izvodili ljude", i dodao je da se tada ispred njega nalazila neka jedinica MUP-a. Kasnije je ponovo potvrdio taj kontakt sa civilima rekavši da je zaustavio akciju zato što su snage naišle na civile na području Izbice i da je zbog toga krenuo natrag prema Srbici.